Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Kwaliteitsafspraken

Bij de invoering van de Wet Studievoorschot in 2015 werd afgesproken dat de vrijkomende middelen geïnvesteerd zouden worden in de kwaliteit van het onderwijs. Studenten, onderwijsinstellingen en het Rijk legden in een sectorakkoord zes thema’s vast waar hogescholen en universiteiten het geld in mochten investeren. Alle hoger onderwijsinstellingen maakten hier een plan voor, in nauw overleg met in- en externe belanghebbenden. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) toetst de plannen en adviseert de minister over toekenning van het geld. ArtEZ kreeg een positieve beoordeling van de NVAO en zet zich maximaal in om te zorgen dat studenten de vruchten plukken van het geld voor de kwaliteitsafspraken. 

Plan kwaliteitsafspraken

Beter aansluiten bij de verschillende leervragen van studenten, betere onderwijsfaciliteiten en betere begeleiding voor studenten: dat zijn de thema’s waarin ArtEZ de komende vijf jaar (2019-2024) flink investeert. Per thema zijn doelen vastgelegd in het Plan Kwaliteitsafspraken, dat goedgekeurd is door het ministerie van OCW. Het plan valt onder de kwaliteitsafspraken tussen Rijk, hoger onderwijs en studentenorganisaties over de besteding van geld dat vrijkomt uit de afschaffing van de studiefinanciering.Geen willekeurige keuze
Bij de keuze voor deze thema’s zijn veel mensen uit de ArtEZ - gemeenschap betrokken, zoals studenten, docenten en andere medewerkers. Bovendien sluiten ze aan bij de gezamenlijke ambities van de Nederlandse kunsthogescholen. Het kunstonderwijs in Nederland wil maximaal toegankelijk zijn voor divers talent en inspelen op de toenemende behoefte van studenten en het werkveld aan flexibele opleidingsmogelijkheden.

Flexibel onderwijs
ArtEZ wil het onderwijs flexibeler inrichten. Bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste programma’s voor zij-instromers en meer keuzevrijheid voor studenten bij het samenstellen van hun vakken. In de toekomst speelt het onderwijs zich steeds vaker af buiten de muren van ArtEZ. Studenten krijgen ruimte om over de grenzen van opleidingen en academies hun onderwijs te volgen. Samenwerking met (binnen- en buitenlandse) partners uit het werkveld staat steeds meer centraal. Om invulling te geven aan flexibel onderwijs moeten docenten van ArtEZ goed toegerust zijn. Denk bijvoorbeeld aan digitale vaardigheden voor plaatsonafhankelijk (online) onderwijs. Ze ontvangen daarvoor training en scholing.  

 

Onderwijsfaciliteiten
Flexibel onderwijs heeft ook gevolgen voor de onderwijslogistiek, waaronder ICT en huisvesting. We zorgen er daarom voor dat studenten tijdens hun studie beschikken over een up-to-date, moderne en gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving. Studenten willen daarnaast ruimte om studenten van andere opleidingen te ontmoeten. Er komen daarom meer ontmoetingsplekken en multifunctionele ruimtes in de onderwijsgebouwen. Tenslotte worden ook de mediatheken hechter met het onderwijs verbonden.

Studentenbegeleiding
Studentenwelzijn is landelijk een belangrijk thema. Studenten ervaren stress en hebben moeite om te voldoen aan alle eisen van deze tijd. Voor internationale studenten komt daar nog bij dat zij moeten wennen aan het leven in een andere cultuur. Bij ArtEZ is dit niet anders.

Er is onder studenten behoefte aan persoonlijke, intensieve begeleiding. Dit vraagt om meer voorzieningen voor studentenbegeleiding, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een studentenpsycholoog en door meer aandacht te besteden aan ‘levensvaardigheden’. Daarnaast nemen door flexibilisering de keuzemogelijkheden voor studenten toe en dit vergt ook extra begeleiding. De rol van de studentbegeleider is dus cruciaal.

Voor hen komt er een uitgebreid aanbod aan scholing en training. Er is oog voor het verbeteren van de centrale  informatievoorziening zodat studenten de weg binnen ArtEZ sneller en gemakkelijker weten te vinden. Daarnaast is er ook aandacht voor interculturele competenties bij docenten, medewerkers en studenten voor een meer inclusieve studie omgeving.