Ga naar de hoofdcontent Pijl naar rechts pictogram

Governance

Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om transparant en in een open dialoog met betrokken partners en stakeholders inhoud te geven aan onderwijs en onderzoek.

Daarbij zijn we duidelijk hoe bestuur, toezicht en organisatie zijn ingericht bij ArtEZ. De branchecode Goed bestuur hogescholen (Governance), die in 2006 door de Algemene Vergadering van de HBO-raad is aangenomen, is hierbij leidend. 

Over governance heeft ArtEZ verschillende afspraken gemaakt:

  • Branchecode Goed bestuur hogescholen: geeft regels en aanbevelingen voor goed bestuur.
  • Bestuurs- en beheersreglement: geeft weer hoe de inrichting van bestuur, toezicht en management zijn vormgegeven en beschrijft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
  • Klokkenluidersregeling: beschrijft de procedure hoe medewerkers, desgewenst anoniem, het vermoeden van een misstand kunnen melden. 
  • Statuten van de Stichting ArtEZ: beschrijven de doelstellingen en bepalingen van ArtEZ en de taken en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
  • Treasurystatuut: statuut waarin is vastgelegd hoe ArtEZ toezicht houdt op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.